GEOGRAFIJA

Lega

Zasip leži v severozahodnem delu Slovenije, na stiku Alp in Ljubljanske kotline. Krajevna skupnost Zasip obsega 4,9 km2 in spada pod občino Bled. Na severu meji na reko Radovno s sotesko Vintgar, na vzhodu na reko Savo Dolinko, na zahodu na železniško progo Jesenice–Nova Gorica in hrib Hom, na jugu pa se nadaljuje v Blejski kot.


 Lega Zasipa v Sloveniji

Slika 1: Lega Zasipa v Sloveniji. Vir: Geopedia, 2013.

 Krajevna skupnost Zasip

Slika 2: Krajevna skupnost Zasip. Vir: Geopedia, 2013.

Relief

Severni del KS Zasip leži na hribu in na pobočju Homa, medtem ko južni del leži v Blejskem kotu, ki je del Ljubljanske kotline. Največji vpliv na relief v Zasipu je imel Bohinjski ledenik, čigar ostanke lahko opazujemo na območju vasi. Samo jedro vasi leži na ledeniški moreni, ki je najbolj opazna ob prihodu v vas s smeri Bleda. Več čelnih ledeniških moren se razteza na območju Sebenj in na Homu. Od struge reke Save Dolinke pa vse do ravnine pod Zasipom opazimo več ledeniško-rečnih teras, ki jih je Dolinka nasula v času poledenitve. Najbolj znan ostanek poledenitve pa je Vintgar. Nastal je, ko je reki Radovni prekrižal pot ledenik, zato si je morala v apnencu izdolbsti novo strugo.

 Ledeniška morena (foto: Anja Šmit)

Slika 3: Ledeniška morena ob prihodu v Zasip.

Podnebje

Zasip ima zmernocelinsko podnebje zahodne Slovenije, za katerega velja, da so povprečne julijske temperature od 15 do 20 °C in povprečne januarske od – 3 do 0 °C. Na leto pade od 1300 do 2800 mm padavin, značilen je submediteranski padavinski režim, kar pomeni, da največ padavin pade jeseni. Lega Zasipa je ugodna z vidika mikroklime, saj je dvignjena nad ravnino. To pomeni, da leži v termalnem pasu, v katerem je povprečna letna temperatura višja od temperature nižje in višje ležečih krajev. Najbolj se to opazi v času zimske temperaturne inverzije, ko se pojavi tudi megla. Takrat se večkrat zgodi, da so nižje ležeči predeli pokriti z meglo, medtem ko v Zasipu sije sonce.

Klimogram

 Slika 4: Klimogram za meteorološko postajo Lesce za obdobje 1961-1990. Vir: Klimatografija Slovenije, 1995.

Prebivalstvo

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je 1. 1. 2014 v Zasipu živelo 1063 prebivalcev. Od tega 537 žensk in 526 moških. Povprečna starost prebivalcev je znašala 42,6 let. Delež prebivalcev, starih od 0 do 14 let, je znašal 15,6 %, delež prebivalcev, starih od 15 do 65 let 64,5 % in delež prebivalcev, starejših od 65 let 19,8 %. V Zasipu je bilo 1. 1. 2011 372 gospodinjstev s povprečno velikostjo 2,8 članov na gospodinjstvo.

Naselje

Zasip je vas, ki se razprostira na kar velikem območju. Sestavlja jo več zaselkov: Blejska cesta, Dobje, Dolina, Jermanka, Ledina, Muže, Piškovca, Pod hribom, Polje, Rebr, Sebenje in Stagne. Zasip je v osnovi gručasti tip naselja, kar se najbolje vidi v njegovem starem delu, ob cerkvi sv. Janeza Krstnika. V zadnjih 50 letih se je poselitev Zasipa znatno povečala. Največ hiš se je v tem času zgradilo na območju Sebenj, Polja in Ledine, kjer danes prevladuje obcestni tip poselitve.

 Kataster

Slika 5: Reambulančni kataster za Zasip (prva polovica 19. stoletja). Vir: Arhiv Slovenije, 2010.

 Poselitev

Slika 6: Obseg današnje poselitve Zasipa. Vir: GERK, 2013.

Anja Šmit

Viri:

-          Arhiv Slovenije. URL: http://sigov3.sigov.si/cgi-bin/htqlcgi/arhiv/enos_isk_kat.htm (citirano 2. 4. 2010)

-          Geopedia. URL: http://www.geopedia.si/#T105_x499072_y112072_s9_b4 (citirano 6. 1. 2013)

-          GERK. URL: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp (citirano 6. 1. 2013)

-          Klimatografija Slovenije. Količina padavin: obdobje 1961-1990. 1995. Ljubljana, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, str. 366.

-          Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka: obdobje 1961-1990. 1995. Ljubljana, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, str. 356.

-          Ogrin, D., 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68, str. 39-56.

-          Ravbar, M., 1995. Zasnova poselitve v Sloveniji. Ljubljana, Inštitut za geografijo, str. 152.

-          SURS. URL: http://www.stat.si/ (citirano 5. 2. 2014)